Ważne informacje

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z...

SI KDR

System teleinformatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR) został wytworzony w ramach realizacji projektu pn. „ System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany...

Internetowe Konto Pacjetna

Znajdziesz tu recepty, historię swoich wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możesz też dać dostęp do swoich danych medycznych bliskiej osobie lub lekarzowi.

Słowniki Centralne z dnia 2019-05-08

Archiwum słowników wersja nr 67 Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej  

Aktualności

« Powrót

Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Obszar Świadczenia Wychowawcze

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - SDS-1 (300+) możliwość składania wniosku w terminie 1 lipca - 30 listopada

 

Obszar Świadczenia Rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1
 2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2 (becikowe)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3
 4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4
 5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR-5
 6. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.)
 7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7
 8. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR-8 (za życiem)

 

Obszar Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych - KDR

 

Obszar Fundusz Alimentacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1

 

Obszar Pomoc Społeczna

 1. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
 2. Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
 3. Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3

 

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów - RKZ-1
 2. Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów - RKZ-2
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - RKZ-3

 

Turnusy rehabilitacyjne – rejestry

 1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ON-1
 2. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ON-2

 

Wnioski międzyobszarowe

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 2. Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 3. Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
 4. Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

Poleć znajomemu