Świadczenia rodzinne

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie

Struktura rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego

Liczby świadczeń dla poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji świadczeń rodzinnych.