Opieka nad dzieckiem do lat trzech

Żłobki i kluby - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Raport przedstawia liczbę instytucji tj. żłobki i kluby dziecięce na koniec okresu sprawozdawczego (koniec roku).

Wartości liczbowe dla kolejnych lat z przedziału 2011-2014 przedstawiono w układzie tabeli przestawnej, w podziale na województwa z możliwością drążenia do poziomu gminy.

Ponadto wyszczególnione zostały instytucje utworzone przez:

  • gminę,
  • osobę fizyczną,
  • osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.

Tabela zawiera podsumowanie całkowite oraz podsumowania częściowe.