Pomoc społeczna

Obowiązujące prawo - pomoc społecznaa

Zobacz również: Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne

Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie wyjaśnia, że umieszczone poniżej treści oraz dokumenty mają charakter informacyjny. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (format .pdf)

Uchwała nr 116 Rady Ministrów z 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013 (format .pdf)

Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". (format .pdf)

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 22 grudnia 2008 r. (format .pdf)

art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186). (format pdf.)

art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 30 marca 2007 r. Nr 56, poz. 367) (format pdf.)

art. 12 ust. 2 - uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr 42, poz. 452) (format  pdf.)

art. 12 ust. 2  - uchwała Nr 126/2007 Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. z 27 lipca 2007 r. Nr 45, poz. 533) (format pdf.)

Rozporządzenie z 19 grudnia 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 241 poz. 1761) (format .pdf)

Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na ten rok.(Monitor Polski Nr 48, poz.430 ) (format pdf.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 25, poz. 128 z 2010 roku) (format pdf.)

 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728 - tekst jednolity )  (format pdf.)

Ustawa z  8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 29 grudnia 2006 r.,Nr 249, poz. 1831) (format pdf.)

Ustawa z  8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 6 listopada 2008, Nr 220, poz. 1431), która w art. 6 zmienia niektóre zapisy ustawy o pomocy społecznej. (format  pdf.)

Ustawa z  26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 28 lutego 2007 r., Nr 36, poz. 226) (format pdf.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 17 czerwca 2008 r. Nr 115, poz. 728). (format  pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92 z 16 czerwca 2009 r., poz. 753) – zmieniająca w art. 20 niektóre zapisy ustawy o pomocy społecznej.  (format pdf.)

Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 69, poz. 590) (format pdf.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 17 czerwca 2009 r. Nr 175, poz. 1362).  (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 202, poz. 1551) (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1738).(format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706). (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 16 marca 2010 r. Nr 40, poz. 229). (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440) - (plik w pdf.) - plik został przygotowany w RCL)
 
 Akty wykonawcze do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

art. 9, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. z 27 października 2005 r., Nr 211, poz. 1762) (format  pdf.)

art. 9, ust. 8 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055) (format  pdf.)(format.pdf)

art. 23, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. z 20 listopada 2007 r., Nr 216, poz. 1609)  (format pdf.)

Art. 24. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program pomocy społecznej mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności rządowego programu pomocy społecznej. (format pdf.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889 z 2010 r.) (format pdf.)

 art. 29, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r., Nr 44, poz. 427) (format pdf.)

art. 33, ust. 7- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 545) (format pdf.)

art. 35, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r., Nr 44, poz. 428) (format pdf.)

art. 47, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r., Nr 43, poz. 418) (format pdf.)

art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598, zm. Dz.U. z 2006r., Nr 134, poz. 943) (format pdf.)
art. 51a, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 roku. (format pdf.)
art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy  (format pdf.)

art.53,ust 4 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych(DZ.U. z 2012 r. poz 305) (format pdf.)

art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837) (format pdf.)

art. 67, ust. 4 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 739).(format pdf.)

art. 69, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 740). (format pdf.)

art. 78, ust. 11 - rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z 2004 r., Nr 233, poz. 2344) (format pdf.)

art. 81, ust. 10 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 37, poz. 331) (format pdf.)

art. 83, ust. 11 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 6 października 2004 r., w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz.U z 2004 r., Nr 226, poz. 2293.) (format pdf.)

art. 83, ust. 12 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnym (Dz.U. Nr 223, poz. 2266 z 2004r.)  (format pdf.)

art. 83, ust. 13 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 19 października 2005 r., Nr 205, poz. 1701) (format pdf.)

art. 85, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 5 listopada  2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz.U. Nr 245, poz. 2461 z 2004r.) (format pdf.)

art. 87, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika  2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 28 października 2005 r., Nr 214, poz. 1812) (format pdf.)

art. 90, ust. 4 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dziennik  Ustaw 2012 r.  poz. 954.) (format pdf.)

art. 95, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. nr 45, poz. 366 z dnia 20 marca 2009 r.) (format pdf.)

par. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej - udzielenie pomocy uchodźcom (format .pdf)

*   *   *

art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 czerwca 2012r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (poz. 712) (format pdf.)

*   *   *

art. 108, ust. 4 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 22 listopada 2010 r., Nr 218, poz. 1439) (format pdf.)

-> przejdź do strony z kontraktem socjalnym

art. 116, ust.1a -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych  ( Dz. U. z 2008 r.,  Nr 27, poz. 1588) (format pdf.)

art. 118 a - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny.  (format pdf.)

art. 121, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658) (format pdf.)

art. 122, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 8 października 2004 r., Nr 219, poz. 2224) (format pdf.)

art. 125, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. z 31 grudnia 2004 r., Nr 285, poz. 2859) (format pdf.)

art. 134 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 543) (format pdf.)

Załącznik- wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych (format pdf.)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 roku zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 251, poz. 1848). (format pdf.)

Ustawa z 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. Nr 99, poz. 826) - przesunęła wejście w życie zmian m.in. do ustawy o pomocy społecznej (w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – art. 20 ust. z 23 stycznia 2009 roku, Dz. U. Nr 92, poz. 753) z 1 lipca na 1 sierpnia 2009 roku. (format pdf.)

 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r., o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 251, poz. 1844) (format pdf.)

Rozporządzenie Ministra  Pracy Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparciana tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2007 r., Nr 70, poz. 471) (format pdf.)

 

Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r.,  Nr 61, poz. 544). (format pdf.)

Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz.U z 18 kwietnia 2005 r., Nr 62, poz. 555). (format pdf.)

Załącznik  - standardy kształcenia

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r. Nr 50, poz. 523). (format pdf.)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 11 marca 2002 r. Nr 19, poz. 194). (format pdf.)

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818.). (format pdf.)
 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2007 r. Nr 115, poz.793.). (format pdf.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej. (zobacz)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r., nr 94, poz. 651 ) (format pdf.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 1997 r. Nr 113, poz. 731, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.  Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r., Nr 175, poz. 1462, z 2005 r., Nr 167, poz. 1398, z 2007 r. Nr 112, poz. 766.) (format pdf.)

 Rozporządzenie Ministra Pracy Socjalnej z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r., Nr 219, poz. 1871) (format pdf.)

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 r. Nr 145, poz. 1217) (format pdf.)

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Rozporządzenie skierowane do publikacji). (format pdf.)

 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku, zmiana ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 roku, Nr 35, poz. 219) (format pdf.)

Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013 (format .pdf)

Pliki do pobrania

RzpRM_kryterium_dochodowe_D2012000082301.pdf  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów (...) w pomocy społecznej  (668.5 KB)

 

 

Kwestiami dotyczącymi pomocy społecznej zajmuje się w MPiPS

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

 

kontaktTelefon do sekretariatu departamentu

22 661 - 02 - 77

AktualnościZobacz informacje bieżące dotyczące działań departamentu.

Akty prawneZobacz akty prawne przygotowane przez departament.

Poleć znajomemu