Ważne informacje

« Powrót

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

 

CSIZS jest platformą komunikacyjną w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umożliwiającą udostępnianie oraz świadczenie usług kompleksowej wymiany informacji, za pośrednictwem internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak również dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych (systemy dziedzinowe, systemy innych ministerstw oraz instytucji).


Poleć znajomemu

Systemy statystyczne

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (w tym moduł Adopcja). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze sprawozdań resortowych, m.in. sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań jednorazowych oraz z przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych.

QuickStat obsługuje sprawozdawczość ze Świadczeń Rodzinnych i Opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym rejestr Żłobków). Gromadzi dane jednostkowe w postaci zbioru centralnego (SR), a także dane z wymaganych sprawozdań rzeczowo-finansowych, tj.: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

sFundusz obsługuje zadania związane ze sprawozdawczością dotyczącą Funduszu Alimentacyjnego. System jest zlokalizowany w MPiPS i gromadzi dane ze sprawozdania „Sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.) „ wyliczanego przez Systemy dziedzinowe.