Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie powinno w przypadku każdego wniosku występować do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub o dostarczenie dodatkowych niezbędnych dokumentów? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące dodatkowych dokumentów i wyjaśnień]

 

2. Jakie dokumenty powinien przechowywać organizator turnusów rehabilitacyjnych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące dokumentów przechowywanych przez organizatora]

 

3. Czy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach pomocy społecznej lub przebywające w innych placówkach opiekuńczych mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące domów opieki społecznej (DPS i innych placówek opiekuńczych]

 

4. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może żądać od wnioskodawcy składania informacji o stanie zdrowia razem z wnioskiem o dofinansowanie? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące informacji o stanie zdrowia]

 

5. W jaki sposób organizator ma uzyskać informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub jego rodzaju schorzenia (dysfunkcji)? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące informacji o rodzaju niepelnosprawności]

 

6. Czy kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub fakt wypełnienia przez lekarza wniosku o skierowanie na turnus są wystarczającą podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące kolejności zlożenia wniosku] 

 

7. Jak ma postąpić powiatowe centrum pomocy rodzinie, gdy osoba niepełnosprawna (wnioskodawca) lub organizator turnusu dowolnie wybierze turnus (ośrodek lub organizatora), nie kierując się rodzajem schorzeń lub dysfunkcji określonych w orzeczeniu (wniosku lekarskim)?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące niewłaściwego wyboru turnusu]

 

8. W jaki sposób pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych ma dokonywać oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy]

 

9. Czy osoba niepełnosprawna, której wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym został rozpatrzony negatywnie może ponownie ubiegać się o takie dofinansowanie?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące odmowy dofinansowania]

 

10. Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące osoby niepełnosprawnej jako opiekuna na turnusie]

 

11. Czy oświadczenie organizatora turnusu może być przesłane do powiatowego centrum pomocy rodzinie faksem lub w formie elektronicznej? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące ośwaidczenia organizatora turnusu]

 

12. Jakie osoby w pierwszej kolejności mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania]

 

13. Czy osoba niepełnosprawna musi skorzystać z pomocy opiekuna, jeżeli lekarz zalecił taką opiekę?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące pomocy opiekuna]

 

14. Kogo zalicza się do specjalistów do spraw społecznych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące specjalistów do spraw spolecznych]

 

15. W jakim terminie powiatowe centrum pomocy rodzinie ma przekazać środki organizatorowi, jeżeli turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną odbędzie się za kilka miesięcy (np. pod koniec roku) od dnia przedstawienia informacji o wyborze turnusu? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące terminu przekazania środków]

 

16. Jaki turnus można określić mianem „niestacjonarny"? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące turnusu "niestacjonarnego"]

 

17. Czy osoba niepełnosprawna może wybrać turnus, który będzie odbywał się w miejscowości, w której ona zamieszkuje? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące turnusu w miejscowości zamieszkania]

 

18. W jaki sposób osoba niepełnosprawna ma dokonywać wyboru ośrodka i organizatora turnusu rehabilitacyjnego? W jaki sposób powiatowe centrum pomocy rodzinie ma weryfikować wybór ośrodka i organizatora dokonany przez osobę niepełnosprawną? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wyboru ośrodka i organizatora]

 

19. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może zastosować równocześnie obie zasady określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. w przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot określonych w rozporządzeniu oraz przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wyboru zasady dofinansowania]

 

20. Czy osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych muszą płacić lekarzom za wypełnianie wniosków lekarskich o skierowanie na turnus rehabilitacyjny? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wypełniania wniosków lekarskich]

 

21. Czy w przypadku ubiegania się osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powiatowe centrum pomocy rodzinie powinno przeprowadzić u wnioskodawcy wywiad środowiskowy? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wywiadu środowiskowego]