Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Komu przysługują świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują: > obywatelom polskim oraz > cudzoziemcom będącym obywatelami państw UE, do których stosuje się specjalne regulacje prawne,...

Kryterium dochodowe

Warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Świadczenia takie otrzymają Państwo, jeżeli: > ...

Dokumenty zaświadczające o dochodzie

WAŻNE: Podstawowy DOCHÓD oznacza tutaj przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób...

Świadczenia rodzinne - wzory dokumentów

 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  Wniosek o...

Zasiłek rodzinny

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.   W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U >  ...

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym...

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie...

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywane w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej, w której jest ich więcej niż dwoje.   W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D...

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i...

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej...

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje...

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "Becikowe"

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A > 1000 zł na jedno dziecko, jednorazowo   WAŻNE! Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym...

Zasiłek pielęgnacyjny

To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.   ...

Świadczenie pielęgnacyjne

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A ...

Specjalny zasiłek opiekuńczy

To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy w związku z...