Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Instytucje

Pomoc społeczną świadczą instytucje administracji rządowej samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami związkami wyznaniowymi oraz osobami.

Tutaj dowiecie się Państwo, jakie instytucje świadczą pomoc społeczną i jakiego rodzaju, komu pomagają oraz gdzie działają:

  • ośrodki pomocy społecznej wspomagają potrzebujących w gminie m. in. organizując pomoc bezpośrednią, taką jak zapewnienie schronienia, posiłku i odzieży, przyznając i wypłacając zasiłki stałe, okresowe i celowe, pożyczki oraz pomoc w naturze, świadcząc usługi opiekuńcze, kierując do domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym, prowadząc mieszkania chronione, a także tworząc system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie pomagają z ramienia powiatu, m.in. świadcząc specjalistyczne poradnictwo, przyznając pomoc pieniężną na usamodzielnienie się czy kontynuowanie nauki, pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, w tym cudzoziemcom, prowadząc domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, powiatowe ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, a także szkoląc pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu,
  • domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę i pomoc osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, osobom niepełnosprawnym fizycznie, niepełnosprawnym intelektualnie dorosłym, dzieciom i młodzieży,
  • ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, czy ośrodki opiekuńcze, świadczą pomoc półstacjonarną osobom w ich środowisku,
  • ośrodki interwencji kryzysowej otwarte przez całą dobę prowadzą usługi hotelowe oraz specjalistyczną pomoc, m. in. psychologiczną i prawną, dla osób, rodzin i społeczności – ofiar przemocy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
  • placówki specjalistycznego poradnictwa świadczą porady, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Poleć znajomemu