Ważne informacje

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Najczęściej zadawane pytania

Jaki turnus można określić mianem „niestacjonarny"?
 
Zgodnie z definicją słownikową termin „niestacjonarny" oznacza „nie związany bezpośrednio z miejscem znajdowania się czegoś". Turnusami niestacjonarnymi będą np. turnusy wędrowne lub spływy kajakowe. Turnusem niestacjonarnym nie będzie natomiast turnus, który ma bazę w jednym miejscu, a program turnusu realizowany jest w różnych miejscach, np. w postaci całodniowych wycieczek.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, turnusy stacjonarne i niestacjonarne mogą być organizowane wyłącznie na terenie kraju, a czas ich trwania wynosi co najmniej 14 dni. Grupa turnusowa musi być zorganizowana i liczyć nie mniej niż 20 uczestników. Warunki i zasady organizowania turnusów stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same. Turnusy niestacjonarne mogą odbywać się poza ośrodkami, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, jednak muszą być spełnione wszystkie warunki określone dla organizatora w ustawie o rehabilitacji (…) i w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Organizator opracowując program turnusu niestacjonarnego musi zadbać o zapewnienie warunków (w tym bazy żywieniowej i noclegowej oraz do realizacji zajęć wynikających z programu turnusu), gwarantujących prawidłową realizację programu turnusu i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusie. Czas zajęć zorganizowanych i specjalistycznych na turnusie niestacjonarnym jest taki sam, jak czas zajęć na turnusie stacjonarnym (§ 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia (…). W przypadku organizowania turnusu niestacjonarnego organizator musi zapewnić także odpowiednie warunki (w tym bazę) do realizacji zajęć wypoczynkowych. Organizator jest obowiązany do zapewnienia osobom niepełnosprawnym (także na turnusie niestacjonarnym) stałej opieki pielęgniarskiej, korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu oraz do zapewnienia badania lekarskiego na początku turnusu i w razie potrzeby także na końcu turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.
 
 
Czy oświadczenie organizatora turnusu może być przesłane do powiatowego centrum pomocy rodzinie faksem lub w formie elektronicznej?
 
Oświadczenie organizatora turnusu może być przesłane w formie elektronicznej, jednakże muszą być zachowane warunki, o których mowa w art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego i w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 1450 z późn. zm.). Jeżeli dokumenty przekazywane do PCPR spełniają ten warunek, nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświadczenia organizatorów turnusów rehabilitacyjnych miały taką formę. Natomiast oświadczenia nie zawierające podpisu elektronicznego lub przesłane faksem nie spełniają wymagań określonych w art. 78 § 1 lub 2 Kodeksu cywilnego i nie stanowią wystarczającej podstawy do przekazania organizatorowi środków PFRON, w postaci dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.
 
Jakie dokumenty powinien przechowywać organizator turnusów rehabilitacyjnych? 
 
Obowiązujące przepisy dokładnie określają katalog dokumentów, które musi przechowywać organizator. Są to:
  • zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów, dotyczące okresu, w którym organizowano dane turnusy,
  • informacja o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano dane turnusy,
  • informacja o rodzaju niepełnosprawności lub o rodzaju schorzenia albo dysfunkcji uczestnika turnusu,
  • kopie oświadczeń organizatora turnusów,
  • programy turnusów,
  • informacje o kadrze turnusów oraz jej uprawnieniach,
  • kopie informacji o przebiegu turnusów,
  • inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusów, w szczególności umowy (np. najmu ośrodka lub innych obiektów związanych z realizacją turnusów).
 
W jaki sposób organizator ma uzyskać informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub jego rodzaju schorzenia (dysfunkcji)?
 
Wybór sposobu zbierania informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub jego rodzaju schorzenia (dysfunkcji) należy do organizatora. To organizator ma kontakt z potencjalnym uczestnikiem organizowanego przez siebie turnusu i to właśnie organizator musi posiadać wiedzę o osobie niepełnosprawnej. Opracowując program turnusu określa dla jakich grup osób niepełnosprawnych (ze względu na rodzaj niepełnosprawności, schorzenia lub dysfunkcji) przygotowuje ten program, a następnie będzie go realizował. W rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych nie określono, w jaki sposób organizator ma gromadzić niezbędną wiedzę o uczestnikach turnusu, pozostawiając organizatorowi swobodę w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskiwanie tych informacji bezpośrednio od potencjalnych uczestników turnusu, bowiem to tylko oni mogą swobodnie przekazywać i dysponować informacjami o swojej niepełnosprawności lub schorzeniach (dysfunkcjach). Przekazywanie tych informacji (np. w postaci kopii wniosków lekarskich o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) przez powiatowe centra pomocy rodzinie jest nieprawidłowe, ponieważ jest niezgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Poleć znajomemu