Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Informacja dotycząca awansu zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1-7 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela stosuje się do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tym terminie, ww. osoby stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Omawiany przepis przejściowy nie wskazuje, że należy stosować przepisy Karty Nauczyciela w brzmieniu dotychczasowym, co oznacza, że zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy tej ustawy w każdoczesnym jej brzmieniu.

Ponadto art. 237 ust. 1 należy interpretować w ten sposób, że stosować powinno się również przepisy wykonawcze wydane na podstawie Karty Nauczyciela.

W związku z powyższym wskazać należy, że nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przystąpić do awansu zawodowego na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), ale procedura tego awansu może być prowadzana do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tej dacie bowiem osoby te staną się pracownikami samorządowymi.


Poleć znajomemu