Ważne informacje

« Powrót

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portal Emp@tia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Emp@tia udostępnianej pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl.

Portal Emp@tia jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa,
 • 1.3.1 Informacje i jej związki,
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność,
 • 1.4.3 Kontrast (minimalny),
 • 2.1.1 Klawiatura,
 • 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana,
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp,
 • 2.4.2 Tytuł strony,
 • 2.4.4 Cel linku (z kontekstem),
 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety,
 • 3.1.1 Język strony,
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje,
 • 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość

W Portal Emp@tia można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez MRPiPS.

Data pierwszej publikacji Portalu Emp@tia to 16 grudnia 2013. Ostatnia aktualizacja Portalu Emp@tia miała miejsce 26.02.2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Portal Emp@tia prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat.di@mrpips.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Portalu Emp@tia i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.


Poleć znajomemu

Aktualności

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portal Emp@tia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności...

SI KDR

System teleinformatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR) został wytworzony w ramach realizacji projektu pn. „ System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany...

Internetowe Konto Pacjetna

Znajdziesz tu recepty, historię swoich wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możesz też dać dostęp do swoich danych medycznych bliskiej osobie lub lekarzowi.

Słowniki Centralne z dnia 2019-05-08

Archiwum słowników wersja nr 67 Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej  

Rejestr Żłobków

Systemy statystyczne  to systemy centralne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej SAC, QuickStat i sFundusz. Są one udostępniane użytkownikom na poziomie GMINA, POWIAT, MARSZAŁEK,...

Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Obszar Świadczenia Wychowawcze Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+) Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - SDS-1 (300+) ...

bko

ttttttttttttttt                 ...

gggg

bbbbbbbb                  ...