Praca socjalna

Średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego pracownika socjalnego

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Raport przedstawia średnią liczbę mieszkańców przypadających na jednego pracownika socjalnego. Wartość wskaźnika obliczona jest stosunek (iloraz) liczby mieszkańców wg danych demograficznych GUS do liczby pracowników socjalnych ogółem (w OPS i PCPR) wg sprawozdania MPiPS-03.

Wartości wskaźnika dla kolejnych lat z przedziału 2010-2014 przedstawiono w układzie tabeli, w podziale na województwa, powiaty i gminy.

 

Średnia liczba kontraktów socjalnych przypadających na jednego pracownika socjalnego w 2014 roku

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Raport przedstawia średnią liczbę kontraktów socjalnych przypadających na jednego pracownika socjalnego w podziale na województwa oraz typ gminy / powiat (PCPR).