Fundusz Alimentacyjny

Liczba dłużników alimentacyjnych

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

Raport przedstawia liczbę dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego (koniec roku).

Wartości liczbowe dla kolejnych lat z przedziału 2010-2014 przedstawiono w układzie tabeli przestawnej, w podziale na województwa z możliwością drążenia do poziomu gminy.

Tabela zawiera podsumowanie całkowite oraz podsumowania częściowe.