Prawo

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej ujednolicone teksty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)
(See attached file: D20110887Lj.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka (Dz. U. Nr 292, poz. 1721)
(See attached file: D20111721.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1270)
(See attached file: D20111720.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620)
(See attached file: D20111620.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
(See attached file: D20111608.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego  (Dz. U. Nr 272, poz. 1609)
(See attached file: D20111609.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610)
(See attached file: D20111610.pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1371)
(See attached file: D20121371.pdf)

W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM:
Ustawa w z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 1362, z p óźn. zm.)
(See attached file: ustawa_o_pomocy_spolecznej.rtf)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 127, poz. 1055)
(See attached file: zweryfikowane_kryteria_dochodowe.rtf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733)
(See attached file: rodziny_zastepcze.rtf)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie  (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z późn. zm.)
(See attached file: usamodzielnienia.rtf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138)
(See attached file: rodzinny_wywiad_srodowiskowy.rtf)

Poleć znajomemu