Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie...

Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze  do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj....

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjnew okresie od stycznia do...

Komunikat w sprawie przepisów przejściowych w związku z nowelizacją od 1 stycznia 2012 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212), sprawy o...

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w...

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS uprzejmie informuje, że 23 września 2011 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z...

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione...

Uzupełniony komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres XI-XII 2011

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby...

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

W wyroku  z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 (Dz. U. z 25 listopada 2010 r. Nr 222, poz. 1455), Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003...

Komunikat w sprawie wprowadzenia przepisów przejściowych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych...

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie wymogu pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka należy udokumentować pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się członków rodziny na obszarze UE

2008-07-10 Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w porozumieniu z Departamentem Świadczeń Rodzinnych informują, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym...

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

2008-05-27 Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zasiłek rodzinny nie przysługuje...

Informacja w sprawie okresu, na jaki przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

2007-10-08 Kwestię uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), który jest...

Komunikat w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych dla uczniów w klasach maturalnych

2007-10-08 Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna...

Komunikat na temat opłaty skarbowej w sprawach świadczeń rodzinnych

2007-01-10 Na postawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wydawanie zaświadczeń...

Komunikat w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. "zerówkę"

2006-11-24 W dniu 23 listopada 2006r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana dotyczy art. 14 ustawy...

Stanowisko w sprawie nieletnich matek ubiegających się o świadczenia rodzinne, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

2006-07-17 Brak pełnoletności u matki nie stanowi przesłanki wykluczającej możliwość przyznania na jej dziecko świadczeń rodzinnych, w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się...
Wyświetlanie 21 - 38 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2