Ważne informacje

« Powrót

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

 

CSIZS jest platformą komunikacyjną w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umożliwiającą udostępnianie oraz świadczenie usług kompleksowej wymiany informacji, za pośrednictwem internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak również dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych (systemy dziedzinowe, systemy innych ministerstw oraz instytucji).


Poleć znajomemu

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa – 3 lata.

Do zakresu działania Rady należy :
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
- przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
- przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
- przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

 
Rada Pomocy Społecznej VI kadencji  (2010-2013)
 
W dniu 8 października 2010 r. zostały wręczone nominacje na członków Rady Pomocy Społecznej VI Kadencji.
Nowy skład tego organu na kolejną kadencję powołał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859).
Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej
VI kadencji.  
 
 
Skład Rady Pomocy Społecznej VI kadencji :
 
 województwo
 
imię i nazwisko
przedstawiciel/miejsce pracy
dolnośląskie
Pan Jacek Sutryk
MOPS Wrocław (dyrektor)
lubelskie
Pani Jolanta Ślązak-Chabros
………………….
Pan Wiktor Juszczak
DPS w Lublinie (dyrektor)
 
…………………………….
DPS Krasnobród (dyrektor)
lubuskie
Pani Grażyna Jelska
Wydział Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp (z-ca dyrektora)
 
małopolskie
Pani Zofia Oszacka
 
 
Wójt Gminy Lanckorona
 
mazowieckie
Pani Maria Gadomska
MOPR Siedlce (dyrektor)
podlaskie
Pan Stanisław Dziemian
 
PCPR Suwałki (dyrektor)
 
warmińsko-mazurskie
Pan Jarosław Kogut
Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego
 
Pani Halina Obraniak
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
małopolskie
Pan Henryk Sikora
NSZZ Solidarność Komisja Krajowa
świętokrzyskie
Pan Andrzej Smulczyński
Przewodniczący Stowarzyszenia, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju
 
Pani Agnieszka Krawczyk-Balon
WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (dyrektor)
wielkopolskie
Pani Izabela Synoradzka
FORUM Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, MOPR Poznań (z-ca dyrektora)
dolnośląskie
Pan Piotr Grochowiak
DPS we Wronińcu (dyrektor)
śląskie
Pani Bożena Strzelecka- Kłopot
kierownik GOPS Koziegłowy
mazowieckie
Pani Renata Górna
Główny specjalista ws pomocy społecznej, ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych w OPZZ
dolnośląskie
Pan Bohdan Aniszczyk
Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta 
mazowieckie
Pani Joanna Staręga- Piasek
IRSS Dyrektor
 
 
Prezydium Rady Pomocy Społecznej:
 
Przewodnicząca- Pani Jolanta Ślązak-Chabros
Wiceprzewodnicząca- Pani Agnieszka Krawczyk
Wiceprzewodniczący- Pan Jacek Sutryk
Sekretarz Rady- Pani Bożena Strzelecka-Kłopot
 

 

W dniu 13 kwietnia 2011 r. minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859), uzupełnił skład Rady Pomocy Społecznej i  powołał następujące osoby:
 
Panią Jolantę Ziółkowską- członka Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność",
Pana Józefa Krzyworzekę- Starostę Krakowskiego,
Pana Grzegorza Czułno- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.
 
Jednocześnie z członkowstwa w Radzie Pomocy Społecznej został odwołany Pan Henryk Sikora.
 
Rada Pomocy Społecznej kontakt:
 
Daria Wojdak- specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej
tel. 22-661-14-83
fax: 22-661-14-81
e-mail: daria.wojdak@mpips.gov.pl