Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie...

Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze  do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj....

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjnew okresie od stycznia do...

Komunikat w sprawie przepisów przejściowych w związku z nowelizacją od 1 stycznia 2012 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212), sprawy o...

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w...

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS uprzejmie informuje, że 23 września 2011 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z...

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione...

Uzupełniony komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres XI-XII 2011

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby...

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

W wyroku  z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 (Dz. U. z 25 listopada 2010 r. Nr 222, poz. 1455), Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003...

Komunikat w sprawie wprowadzenia przepisów przejściowych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych...

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie wymogu pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka należy udokumentować pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się członków rodziny na obszarze UE

2008-07-10 Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w porozumieniu z Departamentem Świadczeń Rodzinnych informują, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym...

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

2008-05-27 Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zasiłek rodzinny nie przysługuje...

Informacja w sprawie okresu, na jaki przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

2007-10-08 Kwestię uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), który jest...

Komunikat w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych dla uczniów w klasach maturalnych

2007-10-08 Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna...

Komunikat na temat opłaty skarbowej w sprawach świadczeń rodzinnych

2007-01-10 Na postawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wydawanie zaświadczeń...

Komunikat w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. "zerówkę"

2006-11-24 W dniu 23 listopada 2006r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana dotyczy art. 14 ustawy...

Stanowisko w sprawie nieletnich matek ubiegających się o świadczenia rodzinne, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

2006-07-17 Brak pełnoletności u matki nie stanowi przesłanki wykluczającej możliwość przyznania na jej dziecko świadczeń rodzinnych, w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się...
Wyświetlanie 21 - 38 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2