Ważne informacje

« Powrót

Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Obszar Świadczenia Wychowawcze

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - SDS-1 (300+) możliwość składania wniosku w terminie 1 lipca - 30 listopada

 

Obszar Świadczenia Rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1
 2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2 (becikowe)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3
 4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4
 5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR-5
 6. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.)
 7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7
 8. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR-8 (za życiem)

 

Obszar Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych - KDR

 

Obszar Fundusz Alimentacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1

 

Obszar Pomoc Społeczna

 1. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
 2. Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
 3. Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3

 

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów - RKZ-1
 2. Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów - RKZ-2
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - RKZ-3

 

Turnusy rehabilitacyjne – rejestry

 1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ON-1
 2. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ON-2

 

Wnioski międzyobszarowe

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 2. Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 3. Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
 4. Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

Poleć znajomemu

CAS - Centralna Aplikacja Statystyczna

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

 1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
 2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
 3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

 

 

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje i filmy instruktarzowe systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej