Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Wypełnianie wniosków lekarskich

  Czy osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych muszą płacić lekarzom za wypełnianie wniosków lekarskich o skierowanie na turnus rehabilitacyjny?

   

  Zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia z 2006 r. wnioski te powinny być wypełniane przez lekarzy bezpłatnie. Ministerstwo Zdrowia uzasadnia swoje stanowisko w następujący sposób. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) określa, że świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i zorganizowanym wypoczynku, a także jeśli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Należy zatem przyjąć, że jeżeli orzeczenie lub zaświadczenie wydawane przez lekarza na życzenie świadczeniobiorcy jest związane z okolicznościami wymienionymi w cytowanym przepisie, tj. z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy itd., to koszty wydania takiego dokumentu są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Ponieważ w tej definicji znalazły się także działania lecznicze, należy uznać, że warunek, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) został spełniony. Zatem lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniający wnioski lekarskie o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, nie powinni pobierać jakichkolwiek opłat za wystawienie takich dokumentów.


  Poleć znajomemu