Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów o uzyskaniu dochodu w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31.12.2011 r.

Pojęcie dochodu rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zdefiniowane jest w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zgodnie z art. 5 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy, w przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka, powiększonego o uzyskany dochód.

Zastosowanie przepisów o uzyskaniu dochodu polega na dodaniu do przeciętnego miesięcznego dochodu członków rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochodu uzyskanego z nowego źródła w pierwszym pełnym miesiącu. Sposób realizacji powyższych przepisów konkretyzują jednoznaczne zapisy § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) i identyczne zapisy § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836), a organy wyższego stopnia i sądy nie są organami uprawnionymi do powszechnego wyłączenia ich ze stosowania poprzez jednostkowe orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach, gdyż orzeczenia te są wiążące tylko w indywidualnych sprawach których dotyczą.

W związku z powyższym, organ administracji publicznej, zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 6 Kpa, zobowiązany jest działać na podstawie przepisów prawa - w tym przypadku wyżej wymienionych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i rozporządzeń, a nie kierować się rozstrzygnięciami organu wyższego stopnia lub sądu wydanymi w indywidualnych sprawach i tylko w tych sprawach wiążącymi (zwłaszcza, że orzeczenia te nie są jednolite i są różne w odniesieniu do podobnych stanów faktycznych). Tym niemniej, dostrzegając pojawiające się rozbieżności w interpretacji wyżej wymienionych przepisów, w szczególności w wyrokach Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, trwają prace legislacyjne m.in. nad doprecyzowaniem definicji dochodu rodziny zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przeniesieniem z rozporządzenia do ustawy odpowiednio zmodyfikowanych zapisów regulujących sposób ustalania dochodu rodziny w przypadku utraty i uzyskania dochodu (obecnie uregulowanych w zapisach § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz § 12 i 13  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Efektem powyższych prac jest przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zawierający m.in. wyżej wymienione zmiany) - projekt zamieszczony jest na stronie internetowej MPiPS w Biuletynie Informacji Publicznej.


Poleć znajomemu