Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

« Powrót

Specjalny zasiłek opiekuńczy

To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

> 520 zł miesięcznie

 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                     

1. osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (przez co należy rozumieć obowiązek utrzymania oraz dostarczenia środków wychowania), tzn. przede wszystkim krewnym w linii prostej i rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej.

w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

UWAGA!
W niektórych przypadkach specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego czy renty socjalnej, albo np. gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinnym domu dziecka. Szczegółowe informacje, kiedy jeszcze specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje znajdziecie Państwo tutaj.

 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Taki rodzaj świadczenia otrzymają Państwo, jeżeli:

> wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 623 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego brane są pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego; jeśli zatem okres zasiłkowy, na który jest ustalne prawo do tego świadczenia zaczął się 1.11.2013 roku, to brane są pod uwagę dochody osiągnięte w 2012 roku).

UWAGA!

W niektórych przypadkach zmiany sytuacji dochodowej rodziny, dochód ten będzie powiększony o dochód uzyskany lub pomniejszony o dochód utracony.

Prosimy o zapoznanie się z defincjami uzyskania i utraty dochodu  w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

> Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

> Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

> Formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

>  Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • oraz zaświadczenielub oświadczenie o dochodach.

           

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

 

WAŻNE:

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego).

  • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony został w czerwcu, zasiłek ten będzie przysługiwał od kwietnia.)
  • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest raz w miesiącu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.


Poleć znajomemu