Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy, programy

« Powrót

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ” - rozstrzygnięty

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka".

Spośród  284 ofert złożonych przez jednostki  samorządy terytorialnego 275 jednostek spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (9 ofert nie spełniło warunków).

Przy rozpatrywaniu ofert były  brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ;
  2. wysokość świadczeń wskazanych w Programie przyznanych w 2012r. w stosunku do wysokości wszystkich świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej przyznanych w 2012r.;
  3. liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w stosunku do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ogółem;
  4. zamożność powiatu– wskaźnik P.

Biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz wysokość środków przewidzianych na Program do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 64 ofert powiatów na kwotę 1 980 127zł, których lista została zamieszczona poniżej. Ponadto dla pierwszych 10 ofert, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowaniu z powodu wyczerpania środków, utworzono listę rezerwową (lista została zamieszczona poniżej) na wypadek niewykorzystania pełnej puli środków przez powiaty, których oferty zakwalifikowano.


Podmioty, którym przyznano dotację powinny w terminie do 10 grudnia br. (brana będzie pod uwagę data wpływu do Ministerstwa) przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

  1. 2 egzemplarze wypełnionej z zgodnie z wytycznymi, umowy wraz z załącznikami (wzór umowy w załączeniu)
  2. Załącznik nr 1 -Oświadczenie o przyjęciu  dotacji (wzór w załączeniu)
  3. Załącznik nr 2 Kosztorys (wzór w załączeniu)

 

Uwaga zmiana procedury zawierania umów!!!!

 


Poleć znajomemu