Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy

« Powrót

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2013

Korekta wyników otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013.

4 lipca 2013 r.

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 3 lipca 2013 r. zaakceptowała skorygowaną, ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że liczba podmiotów nie zmieniła się, a organizacje pozarządowe, których dotyczy korekta, zostały o tym fakcie poinformowane. W związku z zaistniałą sytuacją bardzo dziękujemy za okazaną wyrozumiałość.

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013.

13 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 12 czerwca 2013 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

  • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" na 2013 r. – 5.000.000 zł
  • Zgodnie z zasadami konkursowymi WydziałyPolityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących  grup merytorycznych:

-         bardzo dobre: 16-19 pkt (Grupa A),

-         przeciętne:  11-15 pkt (Grupa B),

-         słabe: 6-10pkt(Grupa C),

-         nie spełniające celów programu na 2013 rok: 0-5 pkt  (Grupa D).

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokonała natomiast ostatecznej oceny merytorycznej, rozpoczynając od ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na maksymalną liczbę punktów,aż do wyczerpania kwoty programowej.

  • W ramach konkursu zostało złożonych 199 ofert konkursowych, w których organizacje wnioskowały ogółem o kwotę: 23.778.608,84 złotych , w tym:

–        7 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego (Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych  oraz w ich otoczeniu)

–        192 oferty dotyczące celów regionalnych (określonych przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej)

  • Ogółem ofert zakwalifikowanych przez Wydziały Polityki Społecznej do Grupy Abyło 135, w tym:

–        6 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego

–        129 ofert dotyczących celów regionalnych

–        które wnioskowały ogółemna kwotę 16.645.027,86

  • W wyniku weryfikacji dokonanej przez Komisję Konkursową MPiPS podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco:

o       Grupa A- 122 oferty, w tym:

- 19 pkt- 41 ofert

- 18 pkt- 43 oferty

- 17 pkt- 28 ofert

- 16 pkt- 10 ofert

o       Grupa B- 12 ofert

o       Grupa C- 0 ofert

o       Grupa D- 65 ofert (nie spełniły one wymogów formalnych)

  •  Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2013 roku 41 ofert konkursowych ocenionych przez Komisję Konkursową na 19 pkt (Grupa A),

w tym:

–        5 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego

–        36 ofert dotyczących celów regionalnych

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymały dotacje w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2013, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

Obecnie Departament Pomocy i Integracji Społecznej oczekuje, iż wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu, jak najszybciej przekażą do siedziby Departamentu(ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

- oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji (jeśli nastąpiła zmiana względem wnioskowanej kwoty dotacji),

- 2 egzemplarze wypełnionej umowy

- 2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację),

- 1 dodatkowy egzemplarz oferty (identyczny z tym, który został przesłany do właściwego Wydziału Polityki Społecznej)

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej do organizacji, które otrzymają dofinansowanie, drogą elektroniczną.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 22 kwietnia 2013 r.

W 2012 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji projektów w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" także wynosiła 5.000.000 zł, a wsparcie finansowe uzyskały 42 podmioty uprawnione.

 


Poleć znajomemu