Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy

« Powrót

Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 - 2015

Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

Na podstawie art.23 ust.1 pkt. 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2013 zadań przyjętych w tym Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Na dofinansowanie tych zadań programowych w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800,0 tys. zł., przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40, 0 tys. złotych każda.

W roku ubiegłym na te zadania rozdysponowane zostały środki finansowe w tej samej wysokości. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 tys. złotych.

W bieżącym roku również przyznanych będzie max 20 dotacji po 40 tys. złotych każda na dofinansowanie najlepszych ofert, wybranych spośród zgłoszonych przez podmioty uprawnione do tej edycji konkursu.

O dotacje w tym konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego(świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r., nr 149, poz. 887), w tym:

uzyskały zgodę na prowadzenie (nowej) placówki wsparcia dziennego lub prowadzą taką placówkę (w tym na zlecenie) oraz podejmują działania programowe w zakresie podtrzymywania, rozszerzania działalności w tej placówce na rzecz dzieci i młodzieży wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (z programami socjoterapeutycznymi lub elementami socjoterapii), a także wsparcia dla osób bezrobotnych przyjętego w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub w formie wolontariatu.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z przepisami powyżej cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według zasad podanych w ogłoszeniu.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie.

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:

  • doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
  • zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół" dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;
  • organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;
  • zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

 

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości we własnych środkach finansowych lub w połowie we własnych środkach finansowych oraz w połowie, jako wyliczona praca wolontariuszy.

SKŁADANIE OFERT:

1.      Wzór oferty konkursowej – określony został wzałączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011. Nr 6, poz.25). W poz. III pkt 7 tej oferty - „Miejsce realizacji zadania publicznego" - należy wskazać nazwę i lokalizację placówki wsparcia dziennego, której dotyczą zadania ofertowe.

2.      Miejsce i termin składania ofert w województwach – siedziba Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, poszczególnych województw lub ich Urzędy Marszałkowskie, w terminie do29 marca 2013 r.

3.      Przekazanie ofert z województw do dalszej oceny w konkursie – max 5 najlepszych ofert z danego województwa, spełniających wszystkie wymogi formalne konkursu, najwyżej ocenione podczas wstępnej oceny merytorycznej zaopiniowane do dalszej oceny w Komisji powołanej zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - właściwe Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub Urzędy Marszałkowskie przekazują pocztą na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa. Do każdej z (max pięciu – wybranych w województwie podczas oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej) najlepszych ofert, załączają swoje pisemne opinie/rekomendacje wraz z podaniem liczby punktów i klasyfikację do grupy, wg punktacji i klasyfikacji podanej w Programie. Oferty przesłane bez tej punktacji i zakwalifikowania do grupy lub bez opinii/rekomendacji właściwych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub Urzędów Marszałkowskich nie będą przedłożone do oceny w Komisji Konkursowej. Zwrócone zostaną do właściwych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub Urzędów Marszałkowskich. 

4.      Termin przekazania ofert z województw do oceny Komisji Konkursowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - do 19 kwietnia 2013 r., - liczy się data nadania przesyłki tj. możliwa do odczytania ze stempla pocztowego. Oferty przekazaniepo tym terminie nie będą rozpatrzone. Zwrócone zostaną do właściwych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub Urzędów Marszałkowskich.

 

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

1.      Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego) z harmonogramem i kosztorysem oraz opinią/rekomendacją, wydaną przez ROPS lub Urząd Marszałkowski w przypadku ofert przekazanych do oceny w Komisji konkursową powołanej zarządzeniem MPiPS.

2.      Aktualny statut, uchwała rady gminy, odpis z rejestru sądowego (KRS) i inne dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wskazanej w ofercie konkursowej oraz umocowania osób wskazanych do reprezentowania danego podmiotu uprawnionego, m.in. upoważnienie, pełnomocnictwo, oświadczenie i inne, a także aktualne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności (bilans, rachunek zysków i strat i inf. dodatkowe i objaśnienia wprowadzone do sprawozdania) lub jego adres na stronie internetowej, gdy został na niej opublikowany.

3.      Oświadczenie o działaniach przyjętych lub nieprzyjętych do zrealizowania w ramach oferty we współpracy z powiatowym urzędem pracy w ramach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) wskazanej do dofinansowania w zgłoszonej ofercie konkursowej w zakresie wsparcia bezrobotnych w gminie, w tym dodatkowa informacja w przypadku realizacji wsparcia w formie wolontariatu.

4.      Oświadczenie o utrzymaniu działalności w placówce wsparcia dziennego (zgłoszonej w ofercie konkursowej do dofinansowania w zakresie realizacji zadań programowych), co najmniej przez rok od rozliczenia przyznanej dotacji.

 

 

DOKONANIE WYBORU OFERT:

 

1.      Wydanie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komisji Konkursowej, po ogłoszeniu konkursu.

2.      Rejestracja ofert zgłoszonych z województw - w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – po 19 kwietnia 2013 r.

3.      Powołanie Komisji Konkursowej, po zakończeniu rejestracji zgłoszonych ofert.

4.      Ocena ofert konkursowych wraz z przygotowaniem protokółu i listy wybranych ofert w konkursie do zaakceptowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku MPiPS, po zatwierdzeniu składu osobowego Komisji Konkursowej i zakończeniu jej prac w tym zakresie.

5.      Podpisywanie umów do zrealizowania wybranych ofert w konkursie oraz przekazanie przyznanych dotacji w formie dofinansowania – po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

1.      Złożenie oferty w konkursie na wsparcie finansowe podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości, tzn. poniżej 40 000 złotych lub powyżej tej kwoty.

2.      Każda oferta wybrana i dofinansowana w konkursie może być realizowana tylko do 31 grudnia 2013 r., na podstawie zawartej umowy.

3.      W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania) rozliczane będą wydatki kwalifikowane, (zgodnie z kosztorysem) związane z realizacją oferty, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków przed zawarciem umowy.

4.      Przyznane środki finansowe w ramach dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a)       spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności oferenta;

b)       pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania oferenta (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);

c)       zakup nieruchomości oraz koszty robót budowlano-montażowych lub innych prac adaptacyjnych;

d)       wynagrodzenia dla kadry uczestniczącej przy realizacji dofinansowanej oferty, w tym wychowawcy, instruktorzy, opiekunowie i inni;

5.      W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania) podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia (przed podpisaniem umowy), po ukazaniu się wyników konkursu (na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:

-       oświadczenia o przyjęciu dotacji (dofinansowania),

-       uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadań ofertowych, w formie załączników do umowy. Przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, ( przy zachowaniu właściwych proporcji udziału w koszcie całkowitym środków z dotacji i wkładu własnego) podpisane i prawidłowo wypełnione według specyfikacji zadań wymienionych w ofercie konkursowej).

6.      Podmiot uprawniony, który otrzyma tę dotację (dofinansowanie) zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadań ofertowych w ciągu 30 dni, po wyznaczonym terminie zakończenia jego realizacji, tj. po 31 grudnia 2013 r. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz.25).


Poleć znajomemu