Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od nia 14 czerwca 2010 r., zostaje znowelizowana ustawa z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

W wyniku wskazanej nowelizacji zostają wprowadzone w szczególności następujące zmiany:
- obowiązek organu właściwego wierzyciela polegający na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużnika do biura informacji gospodarczej będzie wynikał wprost z dodanego art. 8a. Informacje gospodarcze będą przekazywane na zasadach określonych w nowej ustawie o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (ustawa ta należy do kompetencji Ministerstwa Gospodarki);
- organ właściwy dłużnika został zobowiązany do poinformowania dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w przypadku powstania zaległości przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Przepis ten wykluczył konieczność wydawania przez rady gmin uchwał, na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w oparciu o które kompetencje organu właściwego dłużnika były dotychczas przekazywane do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Od momentu wejścia w życie art. 8 b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, całość działań wobec dłużnika, w tym wydawanie decyzji w tych sprawach, może zostać przekazana do realizacji do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (analogicznie jak postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy).


Poleć znajomemu