Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Niewłaściwy wybór turnusu

  Jak ma postąpić powiatowe centrum pomocy rodzinie, gdy osoba niepełnosprawna (wnioskodawca) lub organizator turnusu dowolnie wybierze turnus (ośrodek lub organizatora), nie kierując się rodzajem schorzeń lub dysfunkcji określonych w orzeczeniu (wniosku lekarskim)?

   

  Przepisy prawa w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, dotyczące konieczności spełniania przez ośrodki i organizatorów określonych warunków, służyć mają przede wszystkim prawidłowej realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków pobytu, dostosowanych do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Zatem wybór turnusu (ośrodka i organizatora) nie może być przypadkowy i musi być zgodny z tymi przepisami. Zaś rolą PCPR jest sprawdzenie, czy spełnione są warunki określone w w/w przepisach. W przypadku dokonania przez osobę niepełnosprawną wyboru niezgodnego z tymi przepisami, PCPR powinien niezwłocznie poinformować wnioskodawcę o konieczności zmiany wyboru turnusu oraz o tym, że w przypadku niedokonania zmiany tego wyboru przyznane dofinansowanie nie zostanie przekazane organizatorowi. Jednocześnie PCPR musi pamiętać, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje, są środkami publicznymi i PCPR odpowiada za ich wydatkowanie. Zatem opinia organizatora lub wnioskodawcy dotycząca dokonanego wyboru (w sytuacji, gdy wybór ten jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa) nie stanowi wystarczającej podstawy do przekazania środków PFRON.


  Poleć znajomemu