Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Komunikat w sprawie środków finansowych na prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2012 r.

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Brak jest zatem podstaw do obaw o brak środków na realizację tego zadaniaw 2012 r.

Już w 2011 r., na wniosek Ministra Finansów, po zaaprobowaniu przez stronę samorządową, zadania nałożone na marszałków województw w zakresie utworzenia - w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. - ośrodków adopcyjnych (art. 241 ww. ustawy) zostały dofinansowane z rezerwy subwencji w kwocie 2 196 tys. zł. Środki te zostały przekazane bezpośrednio do budżetów marszałków województw. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowana została rezerwa celowa część 83, poz. 53 – Środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) w kwocie 62 500 tys. zł, z tego 25 000 tys. zł zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez samorządy województw zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Wojewodowie, pismem z dnia 21 grudnia 2011 r., zostali poinformowani, iż w dniu 2 stycznia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpi z wnioskiem do Ministra Finansów o uruchomienie części środków z ww. rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zdania, o którym mowa w art. 184 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw).

Poinformowano również o planowanej kwocie środków, o jakie zostaną zwiększone budżety poszczególnych wojewodów na realizację ww. zadania, przy czym wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 stycznia 2012 r. zabezpieczyć ma:
- zatrudnienie w ośrodkach adopcyjnych z dniem 1 stycznia 2012 r., na okres 6 miesięcy, prowadzących postępowania adopcyjne pracowników publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, w których w 2010 r. przeprowadzano co najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka oraz prowadzących postępowania adopcyjne pracowników publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, które do dnia wejścia w życie ustawy prowadziły wojewódzki bank danych (art. 244 ust. 4 i 5 ustawy),
- pokrycie, przez okres 6 miesięcy, pozostałych kosztów funkcjonowania ośrodków adopcyjnych,
- pokrycie w 2012 r. kosztów funkcjonowania niepublicznych ośrodków adopcyjnych, którym marszałek województwa zobowiązany jest zlecić prowadzenia ośrodka adopcyjnego, w związku z przeprowadzeniem przez nie w 2010 r. co najmniej 20 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka (art. 245 ustawy).

Pozostałe środki na realizację w 2012 r. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw zostaną uruchomione na przełomie I i II półrocza 2012 r.


Poleć znajomemu