Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Komunikat w sprawie przepisów przejściowych w związku z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212), sprawy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych (tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2011 r.).

Jeśli w indywidualnej sprawie rozpatrywanej przez organ właściwy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, niezależnie od daty złożenia wniosku i daty wydawania decyzji przez organ właściwy, okaże się, że wnioskowane świadczenie należy przyznać za okres przed wejściem w życie ww. ustawy (czyli prawo do świadczenia powstało przed wejściem w życie ww. ustawy), to zgodnie z ww. przepisem przejściowym, sprawa rozpatrywana będzie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Oznacza to, że jeśli w indywidualnej sprawie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje za okres przed 1 stycznia 2012 r (np. od 1 listopada lub 1 grudnia 2011 r.), w sprawie znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją, niezależnie od tego z jaką datą zostanie wydana decyzja administracyjna. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń został złożony w grudniu 2011 r. i organ właściwy nie zdążył przeprowadzić postępowania wyjaśniającego oraz wydać decyzji do końca 2011 roku.

Również w przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub rodzinnej strony, mającej wpływ na prawo do świadczeń, weryfikacja prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych za okres przed 1 stycznia 2012 r., powinna nastąpić w oparciu o przepisy dotychczasowe.

Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania wniosku, nie ma podstaw do żądania ponownego składania wniosku według nowego wzoru („przepisywania wniosku") lub ponownego składania dokumentów zgodnie ze wzorami określonymi w zmienionym rozporządzeniu wykonawczym, które obowiązują od 1 stycznia 2012 r.


Poleć znajomemu