Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Komunikat w sprawie przekazywania informacji dłużnikowi alimentacyjnemu

Począwszy od dnia 1 października 2008 r. organ właściwy wierzyciela przekazuje, zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika:
1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
2) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,
b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,
c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.7)) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości powyższych zobowiązań będzie znana organowi właściwemu wierzyciela już w momencie ubiegania się wierzyciela o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych). Tym samym informacja o ww. kwotach będzie mogła zostać dłużnikowi przekazana już na początku okresu świadczeniowego.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela przekazuje, zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika: decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W decyzji wydanej na podstawie powyższego przepisu, organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest ustalić kwotę zobowiązań dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (z ewentualnym ustaleniem kwoty odsetek naliczonych na dzień wydawania decyzji, co jednak nie oznacza, że będzie to kwota ostateczna ponieważ istotne jest, że odsetki należy naliczać do dnia spłaty przez dłużnika całości należności – ust. 1a ww. artykułu). W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku zwrotu określonej w decyzji kwoty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, decyzja ta stanowić będzie podstawę sporządzenia tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej ww. należności.
Wysokość zobowiązań dłużnika z tytułu ww. należności będzie więc znana dopiero po wydaniu decyzji o której mowa w art. 27 ust. 2, tj. po zakończeniu danego okresu świadczeniowego lub wcześniej, w przypadku uchylenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Poleć znajomemu