Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Kolejność złożenia wniosku

  Czy kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub fakt wypełnienia przez lekarza wniosku o skierowanie na turnus są wystarczającą podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej?

   

  Uczestnictwo osób niepełnoprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zatem o tym, czy dana osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym, powinny decydować jej potrzeby w powyższym zakresie, a nie tylko fakt wypełnienia przez lekarza wniosku lekarskiego o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. W przypadku osób niepełnosprawnych, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji powiatowych centrów pomocy rodzinie, PCPR musi dokonywać rozstrzygnięć co do sposobu rozpatrywania wniosków. O przyznaniu dofinansowania nie może decydować jedynie spełnienie kryterium dochodowego, data złożenia wniosku i fakt dołączenia wniosku lekarskiego. Zatem, aby powyżej określone ustawowe warunki zostały spełnione, należy przyjąć, że podstawą rozpatrzenia wniosku musi być ocena sytuacji społecznej wnioskodawcy i jego potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.


  Podstawa prawna:


  Poleć znajomemu