Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Interpretacja art. 240 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 240 ust. 3, który stanowi, że osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.
Oznacza to, że zgodnie z art. 240 ust. 3 pomoc na kontynuowanie nauki może zostać przyznana osobie usamodzielnianej, która spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jednocześnie ubiegała się o w/w pomoc, lecz jej nie otrzymała z powodu niespełnienia kryterium dochodowego albo z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź przyznano jej w/w pomoc, a następnie jej odmówiono (uchylenie decyzji) z powodu przekroczenia kryterium dochodowego - dotyczy to także sytuacji, gdy uchylono decyzję w sprawie przyznania w/w pomocy po dniu 1 stycznia 2012 r.
W myśl art. 146 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki konieczne jest złożenie wniosku przez osobę usamodzielnianą, posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki. Prawodawca w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewidział kryterium dochodowego jako jednego z warunków niezbędnych
do ubiegania się o pomoc na kontynuowanie nauki. Zatem oznacza to, że zgodnie z art. 240 ust. 3 pomoc na kontynuowanie nauki może zostać przyznana osobie usamodzielnianej bez względu na wysokość dochodu, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do pomocy na kontynuowanie nauki, do której prawo osoba usamodzielniana nabyła na podstawie art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy stosować przepisy dotychczasowe, czyli ustawę o pomocy społecznej (dotyczy to także wysokości pomocy).
Do osób usamodzielnianych w sytuacjach opisanych w art. 240 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy stosować przepisy dotychczasowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli przed dniem 1 stycznia 2012 r.
Przepisy dotychczasowe, o których mowa powyżej oznaczają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. Nr 6, poz. 45, z późn. zm.).


Poleć znajomemu