Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Informacja dotycząca stosowania Karty Nauczyciela w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (aktualizacja – listopad 2012 r.)

   Zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1-7 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela stosuje się do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tym terminie, ww. osoby stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z póżn. zm.).

             Powyższe oznacza, że podstawą stosowania Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2014 r. w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, będzie art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a nie, jak dotychczas, art. 1 ust. 1a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela).

            Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewidują szczególnych rozwiązań dotyczących zmiany sposobu i warunków zatrudnienia ww. pracowników. Oznacza to, że zastosowanie w tym zakresie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu pracy (zarówno ustawa o pracownikach samorządnych, jak i Karta Nauczyciela nie zawierają w omawianym zakresie stosownych regulacji). W związku z tym należy stwierdzić, co następuje:

             Na podstawie art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmienia się pragmatyka pracownicza, której postanowienia będą stosowane do wychowawców. Nie dochodzi natomiast do rozwiązania stosunków pracy z tymi pracownikami. Jeżeli stosunek pracy jest kontynuowany, mimo zmiany przepisów, które mają do niego zastosowanie – nie ma podstawy do wypłacenia odpraw związanych z ustaniem zatrudnienia (np. odprawy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r.o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników- Dz. U. Nr 90 poz. 844, z późn. zm.).

             Stosunek pracy wychowawców przekształci się ze stosunku nauczyciela mianowanego na stosunek pracy pracownika samorządowego - z mocy ustawy. Dostosowanie treści umowy o pracę do nowego stanu prawnego (zmiana np. wskazanej w umowie podstawy prawnej) jest czynnością wtórną, nie wymagającą wypowiedzenia zmieniającego ani porozumienia stron.

Zgodnie z art. 29 § 32 Kodeksu pracy, który poprzez art. 5 tego kodeksu ma zastosowanie do pracowników samorządowych, pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego pozaumownych warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

             Fakt, że wychowawcy staną się pracownikami samorządowymi spowoduje także zmianę przepisów o wynagradzaniu, jakie będą miały do nich zastosowanie. Zatem wychowawcom, gdy staną się już pracownikami samorządowymi, powinny przysługiwać takie składniki wynagrodzenia, jakie przysługują tej grupie zawodowej.

             Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie wprowadzają okresu ochronnego dla wychowawców, którzy staną się pracownikami samorządowymi. Zatem decyzja o ewentualnej redukcji zatrudnienia będzie podejmowana indywidualnie przez pracodawców zatrudniających wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

             W odniesieniu do kwestii wypłaty wynagrodzenia za dzień 1 stycznia 2014 r., każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. W związku z systemem pracy jaki obowiązuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pracownicy, dla których dzień
1 stycznia będzie dniem pracy, powinni otrzymać, za ten dzień, wynagrodzenie zgodnie
z przepisami ustawy  Karta Nauczyciela.

              Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 2 stycznia 2014 r. ww. pracownicy, z mocy prawa, „stają się pracownikami samorządowymi", w związku z czym, w zakresie warunków pracy i płacy podlegali będą przepisom ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisom ogólnym. Ustawodawca nie przewidział, w stosunku do tych pracowników, pozostawienia jakichkolwiek uprawnień wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, w tym także możliwości korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Z powyższego można wywieść, że w 2013 r. pracodawca może udzielić ww. pracownikom urlopu dla poratowania zdrowia, do czasu obowiązywania w stosunku do tych osób przepisów ustawy – Karta Nauczyciela.


Poleć znajomemu