Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Informacja dotycząca liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej po dniu wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 154 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu (30 dzieci), były zobowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r., a podmiotowi prowadzącemu taką placówkę wojewoda wydawał zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego. Ponieważ, pomimo przedłużania terminu na realizację standardów, wiele placówek ich nie osiągnęło, ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440) wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym, zezwolenia warunkowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej działające dzisiaj placówki opiekuńczo – wychowawcze, staną się placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w rozumieniu tej ustawy. Do placówek tych w okresie 12 miesięcy stosować się będzie przepisy dotychczasowe z wyjątkiem m. in. regulacji dotyczących liczby dzieci umieszczonych w tych placówkach.  Na mocy art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba dzieci umieszczonych w istniejących już dzisiaj placówkach opiekuńczo – wychowawczych (z wyjątkiem placówki typu rodzinnego) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy nie może być wyższa niż 30.

Powyższe oznacza, że z dniem 1 stycznia 2012 r. w istniejącej dzisiaj placówce opiekuńczo – wychowawczej nie będzie mogło być umieszczonych więcej niż 30 dzieci. W nowotworzonych placówkach opiekuńczo – wychowawczych nie będzie mogło być umieszczonych więcej niż 14 dzieci (wyj. placówka typu rodzinnego). Z dniem 2 stycznia 2021 r. we wszystkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych (z wyjątkiem placówki typu rodzinnego) nie będzie mogło być umieszczone więcej niż 14 dzieci.


Poleć znajomemu