Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

« Powrót

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

> 170 zł miesięcznie na jedno dziecko

> 250 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne


WAŻNE!

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

W praktyce oznacza to, że w przypadku samotnego wychowywania, zarówno dwojga jak i np. czworga dzieci, dodatek jaki Państwo otrzymacie będzie wynosił tyle samo – 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Warto jednak pamiętać, że z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż dwoje, przysługuje odrębny dodatek: w wysokości 80 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na temat tego dodatku znajdziecie Państwo tutaj.

 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. mamie albo tacie dziecka,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

3. opiekunowi prawnemu dziecka,

wychowującym je samotnie, jeżeli nie zasądzono alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego z jego rodziców (dotyczy sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany) lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka,

4. pełnoletniej osobie do ukończenia 24 lat, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją.


UWAGA!

Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy   o świadczeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).


Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

> mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

>  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

> Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).          

>  W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku trzeba dołączyć:

  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
    lub
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany. 

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.


Poleć znajomemu